Napojení na kanalizaci

Základní informace

 • investorem nově budované kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejnou kanalizaci připojují
 • náklady spojené s opravou a údržbou kanalizační přípojky na veřejném pozemku hradí provozovatel
 • náklady spojené s rekonstrukcí kanalizační přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti
 • vlastníci objektů určených k demolici na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být předem písemně dohodnut s provozovatelem
 • provozovatel je účastníkem řízení v řízení o vydání stavebního povolení nebo územního souhlasu na kanalizační přípojku. Přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. V momentě napojení uzavře investor s provozovatelem písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.
 • umístění kanalizační přípojky a revizní šachty navrhne projektant a předloží k odsouhlasení provozovateli

1. Kam se obrátit ?

V případě stanoviska a vyjádření k projektu na pana Lukáše Valoucha
email: valouch@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 415
mobil +420 731 505 948
Po - Pá: 6:30 - 15:00

v případě napojení nemovitosti na vedoucího provozu kanalizace a služeb Milana Vavrouška
email: vavrousek@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 419
mobil: +420 734 447 391
Po - Pá: 6:30 - 15:00

2. Jak postupovat při napojení?

 • u naší společnosti zjistit polohu a ověřit si možnost připojení na veřejnou kanalizaci (kapacita, technický stav, atd.). Pokud je připojení možné, zajistit zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky a dokumentaci odsouhlasit naší společností
 • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek pokud to bude navržená trasa vyžadovat
 • vyřídit stavební povolení, územní souhlas u příslušného stavebního úřadu
 • uzavřít smlouvu na realizaci přípojky s dodavatelskou firmou
 • v průběhu realizace respektovat podmínky stavebního povolení a připojovacích podmínek daných naší společností (kontrola připojení na stoku, provedených prací před záhozem)
 • po dokončení přípojky zajistit případné kolaudační rozhodnutí
 • před podáním žádosti započetí s užíváním stavby, popř. kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu kanalizační přípojky předat naší společnosti dokumentaci skutečného zaměření vodovodní přípojky odborným geodetem.
 • odvádění odpadních vod je možné až po podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

22. 10. 2018
VHS SITKA, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál

6. 6. 2018
U příležitosti 25. výročí založení vodohospodářské společnosti VHS Sitka, s.r.o. byla vytvořena... čtěte dál